Otevřeno

Pondělí - Pátek 07:00-15:00
Otevírací doba dle předchozí telefonické domluvy

Geometrický plán je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

1) ROZDĚLENÍ POZEMKU
 • tento geometrický plán se vyhotovuje v případě oddělení nové části od stávajícího pozemku
 • nově oddělovaný pozemek dostane v geometrickém plánu své parcelní číslo a zároveň zde bude vyčíslena i jeho výměra
 • plán slouží poté jako podklad pro sepsání smlouvy (kupní, darovací atd.) a zároveň bude nedílnou součástí listin ke vkladu práva do katastru nemovitostí
Listiny potřebné k zapsání:
 1. geometrický plán
 2. souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku (v případě rozdělení lesů – souhlas odboru životního prostředí)
 3. smlouva (kupní, darovací atd.)
 4. žádost o vklad (pro vytvoření návrhu na vklad můžete využít aplikaci, která je dostupná na adrese http://nv.cuzk.cz)

Příklad geometrického plánu pro rozdělení pozemku

GP na rozdělení pozemku
2) ZMĚNU HRANICE POZEMKU
 • vyhotovuje se ve stejných případech jako geometrický plán pro rozdělení pozemku jen s malou změnou, že nově oddělovaná část pozemku se přisloučí dílem (bývá označený malými písmeny abecedy např. „a“, „b“ ) k již existující parcele a po zapsání geometrického plánu nevzniká nová parcela. Zůstávají stávající parcely, které budou mít jiné výměry. Jedna větší o označený díl, druhá menší o tento díl.

Příklad geometrického plánu pro změnu hranice pozemku

GP na změnu hranice pozemku
3) VYZNAČENÍ BUDOVY A VODNÍHO DÍLA NEBO ZMĚNU JEJICH OBVODU
 • Při stavbě nové budovy, přístavby nebo přestavby stávající budovy, kdy se změnil její půdorysný obvod, je potřeba ke kolaudaci doložit geometrický plán

Listiny potřebné k zapsání:

 1. geometrický plán
 2. kolaudační rozhodnutí (vydává stavební úřad)
 3. žádost o vklad

Příklad geometrického plánu pro vyznačení budovy

GP pro vyznačení budovy
4) DOPLNĚNÍ SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ O POZEMEK DOSUD EVIDOVANÝ ZJEDNODUŠENÝM ZPŮSOBEM
 • vypracovává se, je-li potřeba vyznačit do mapy katastru nemovitostí pozemek, který byl dosud vedený ve zjednodušené evidenci. (tj. pozemkový katastr, evidence nemovitostí, přídělový plán nebo jiný podklad)
 • pozemek vedený ve zjednodušené evidenci poznáte, že parcela katastru nemovitostí není zapsána na listu vlastnictví
5) OPRAVU GEOMETRICKÉHO A POLOHOVÉHO URČENÍ NEMOVITOSTI
 • v souboru geodetických informací (SGI), který je jednou ze složek evidence v katastru nemovitostí, je základním určením geometrické a polohové určení nemovitosti (GPU). Někdy se stává, že dojde k chybné evidenci GPU. Na opravu této chyby slouží tento geometrický plán. Součástí dokumentace na opravu chyby GPU musí být souhlasné prohlášení o opravě chybného geometrického a polohového určení hranice pozemku. V něm musí vyjádřit souhlas s opravou všichni dotčení vlastníci
6) PRŮBĚH VYTYČENÉ NEBO VLASTNÍKY UPŘESNĚNÉ HRANICE POZEMKŮ

Citace § 49 zákona č. 256/2013 Sb.

 1. Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.
 2. Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků.
 3. K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků.
 4. Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, pokud má být podle nich  do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.
 • vyhotovuje se jen v případě, když všichni vlastníci odsouhlasí a podepíší souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
 • geometrický plán je nedílnou součástí souhlasného prohlášení
 • poté se může v katastru nemovitostí daná hranice zpřesnit
 • zpřesnit geometrické a polohové určení hranice nelze, pokud by se mělo nové geometrické a polohové určení nepřípustně lišit od údajů dosavadních

Listiny potřebné k zapsání:

 1. geometrický plán
 2. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
 3. žádost o zpřesnění
7) VYMEZENÍ ROZSAHU VĚCNÉHO BŘEMENE K ČÁSTI POZEMKU
 • věcné břemeno se zřizuje na přípojky inženýrských sítí, na právo chůze nebo jízdy
 • v geometrickém plánu je vyznačena část pozemku, která bude věcným břemenem zatížena
 • když potřebujete zatížit věcným břemenem celou parcelu evidovanou v katastru nemovitostí, geometrický plán se nevyhotovuje

Listiny potřebné k zapsání:

 1. geometrický plán
 2. smlouva o zřízení věcného břemene
 3. žádost o vklad

Příklad geometrického plánu na vymezení rozsahu věcného břemene

GP na vymezení rozsahu VB

Vytyčení vlastnické hranice je způsob, kdy je v terénu vyznačen průběh vlastnické hranice dle dostupných podkladů z katastru nemovitostí.

Vytyčení hranic se provádí v těchto případech:

1) stavba oplocení nebo výsadba zeleně

2) neznatelnost hranic v terénu

3) sporná hranice se sousedním vlastníkem

4) dodržení předepsaného odstupu stavby od hranice pozemku

5) ověření stávajících užívacích vztahů

6) zpřesnění skutečné výměry pozemku

Při vytýčení pozemků vycházíme z aktuálních katastrálních map evidujících vlastnické vztahy a také ze všech dostupných platných historických pramenů, plánů a map.

Vytyčené lomové body hranic se stabilizují trvalým nebo dočasným způsobem dle platné katastrální vyhlášky.

Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům.